Отговорност към хората и околната среда по нашата веригата на доставки

Като международна търговска компания ние носим отговорност за продуктите от собствените марки, които предлагаме. От особено значение и важност за нас са техните суровини и произход. Ето защо следим внимателно производството на суровини, идващи от други държави, и държим изключително много на отговорните и природосъобразни условия на труд там.
 

Нашето отношение

Веригата на доставки на Kaufland

Ние се ангажираме с лоялни бизнес практики, прозрачност, добри условия на труд и живот, съблюдаване на човешките права и екосъобразно поведение. 

Разнообразието на продуктите от собствените ни марки е предпоставка за работа с доставчици от целия свят. Един хипермаркет Kaufland би могъл да побере над 40 000 артикула. От краставица до дъска за гладене – нашият асортимент е изключително богат. Този факт поставя пред нас и предизвикателството за работа с глобална верига на доставки. Ето защо се стремим да работим дългосрочно със стратегически партньори, за да развиваме съвместно отговорни, щадящи околната среда и сертифицирани стандарти. 

Кодекс на поведение на Schwarz – Code of Conduct

Ein Mann bei der Bananenernte

Глобален договор на ООН

Устойчивото развитие винаги е било част от корпоративните ни принципи. Затова и приехме да следваме десетте принципа на Глобалния договор на ООН – най-голямата световна инициатива за устойчиви и социално отговорни политики в бизнеса.

Ние подкрепяме принципите на ООН. Заедно с над 13 000 компании от над 160 държави заставаме зад стремежа за един по-добър свят, в частност за хората, част от глобалната ни верига за доставки, за служителите ни, както и за опазването на околната среда, и природните ресурси.

Подписвайки Глобалния договор на ООН - чрез Kaufland Stiftung и в рамките на цялата Schwarz Group, ние се ангажираме с десетте принципа на най-важната световна инициатива за устойчива политика, разделени в четири основни категории – права на човека, социални стандарти, околна среда и борба с корупцията. Разнообразните ни дейности за устойчиви бизнес практики показват, че гледаме на отговорността си към хората и околната среда много сериозно.

Повече информация по темата ще откриете тук: unglobalcompact.org

Кодекс на поведение на Schwarz – Code of Conduct

От 2011 г. насам изискваме от всички бизнес партньори да се придържат към нашия Кодекс на поведение на Schwarz.

Като международна търговска компания, ние се фокусираме не само върху справедливите условия на труд и спазването на социалните стандарти в Kaufland, но също така и по цялата верига на доставки. Това означава, че не позволяваме на никой от нашите доставчици да се занимава с принудителен труд, детски труд или друга форма на експлоатация. Всеки наш бизнес партньор е длъжен да се придържа към “Кодекса на поведение на Kaufland за бизнес партньори“. (Code of conduct – EN version, Code of conduct - DE Version)

Нашият Кодекс на поведение се основава на международни стандарти и насоки като например принципите на Международната организация на труда (ILO), Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Конвенцията на ООН за правата на детето, принципите на Глобалния договор на ООН и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия.

Декларацията на Kaufland за принципите и ангажимента на компаниите от Schwarz Group да спазват правата на човека и екологичните стандарти

Заедно с нашите служители, клиенти и бизнес партньори, ние работим всекидневно в посока насърчаване на човешките права – особено отдадени сме на справедливите бизнес практики, добрите условия на труд и живот.

Обобщихме стандарти си и нашия ангажимент за спазване на социалните и екологични изисквания на Закона за надлежна проверка на веригата за доставки (LkSG) в нашата собствена декларация за политиката.

Въз основа на това, ние изготвихме тази принципна декларация за всички компании в Schwarz Group. Тя допълва съществуващите корпоративни принципи и насоки и се отнася до влиянието на нашите дейности във всички бизнес области по света.

С тези документи ние препотвърждаваме очакванията, които имаме към ежедневните действия на нашите служители и бизнес партньори по тази тема.

Анализ на риска на глобалните вериги за доставки

Kaufland непрекъснато оценява потенциала и реалния риск от нарушения на човешките права по веригите за доставка. Използвайки международно признати проучвания, индекси и разработки - включително Transparency International, Failed State Index, корупция, детски труд - ние оценяваме в кои страни това е по-вероятно.

Чрез този анализ стигнахме до заключението, че страните в Югоизточна Азия, Африка и Латинска Америка са особено рискови и, че нарушенията на човешките права там се случват най-често.

Механизъм за подаване на сигнали

Системата за подаване на сигнали на Kaufland се използва за бързо идентифициране на нарушенията на човешките права и тяхното противодействие. Тя дава възможност на засегнатите или наблюдателите да докладват анонимно за евентуални нарушения на правата на човека. Онлайн системата е достъпна на повече от 25 езика. Сигнали могат да се подават по имейл, телефон или чрез уебсайта. Поверителността на сигналите, както и справедливата процедура по тяхното разглеждане са напълно гарантирани.

За да насърчим използването на системата както от различните отрасли, така и като цяло, ние се ангажираме с разнообразни формати за представянето й пред заинтересованите страни. Системата за подаване на сигнали на Kaufland се развива и усъвършенства непрекъснато. През 2020 г. за планирани обучителни курсове за служители и бизнес партньори на Kaufland, както и за работници от страните производители.


Нашата позиция

Нашият ангажимент на практика – доброволен ангажимент по отношение на заплати

Много хора в развиващите се страни все още не получават заплата или издръжка, отговаряща на работата, която вършат. Заплатата се дефинира като нетен доход на домакинството, който е спечелен при хуманни условия на труд и е достатъчен, за да осигури на всички членове на семейството нормален стандарт на живот и да ги обезпечи при случай на неочаквани събития. Заплатата се отнася за работник на договор, например във фабрика или в плантация, докато издръжката – за дребен фермер или собственик на малък бизнес, който се самоиздържа.

Искаме да помогнем за гарантирането на земеделските и работническите семейства в глобалните вериги за доставки, така че да имат приличен стандарт на живот. Тъй като не можем да направим това сами, се споразумяхме с други компании за търговия на дребно и германското федерално правителство.

Можете да намерите повече информация в доклада за напредъка.

Ние подкрепяме принципите на ООН

Заедно с над 13 000 компании от над 160 държави заставаме зад стремежа за един по-добър свят, в частност за хората, част от глобалната ни верига за доставки, за служителите ни, както и за опазването на околната среда, и природните ресурси.

Подписвайки Глобалния договор на ООН - чрез Kaufland Stiftung и в рамките на цялата Schwarz Group, ние се ангажираме с десетте принципа на най-важната световна инициатива за устойчива политика, разделени в четири основни категории – права на човека, социални стандарти, околна среда и борба с корупцията. Разнообразните ни дейности за устойчиви бизнес практики показват, че гледаме на отговорността си към хората и околната среда много сериозно.


Програма за одитната дейност

Social Audit Programm на Kaufland:

С подписването на Кодекс на поведение на Schwarz всички наши доставчици се задължават да се отнасят справедливо към своите служители: спазват се националните закони, регулира се работното време, осигуряват се трудови договори, гарантира се безопасността за живота и здравето на работното място, под внимание се взима и опазването на околната среда. Кодексът на поведение отстоява също свободата на сдружаване, правото на колективно договаряне, изключването на дискриминация, принудителен труд, детски труд и корупция.

Как се контролира договореното

Двама служители проверяват стандартите

За да можем да гарантираме и поддържаме тези стандарти, ние извършваме редовни проверки от собствени и външни одитори на Kaufland. Оценяваме всички доставчици по отношение на техния рисков потенциал, например ако дадена държава е класифицирана като рискова страна или дадена индустрия като рисков сектор.

Обявени и изненадващи социални одити се извършват редовно. Така производителят бива оценяван.

Ако се открият отклонения по време на такъв одит, своевременно се предприемат мерки за подобрение, а доставчикът бива напътстван от нас за тяхното приложение. Чрез тези изчерпателни проверки ние поемаме социална отговорност и допринасяме директно за подобряване условията на труд.

Многостранни партньорства за по-устойчива верига на доставки

Сложните социални, екологични и икономически предизвикателства на нашето време са по-трудно разрешими, когато всеки тръгва да се справя с тях самостоятелно. Заедно бихме могли да се борим срещу тях много по-ефективно и пълноценно. Затова се включваме в различни и многостранни партньорства, в които бизнес, политика, гражданското общество/НПО и наука работят заедно.

Платформата The Juice CSR

От 2015 година Kaufland е член на The Juice CSR Platform - инициатива за устойчиво развитие при производството на плодови сокове. Платформата служи като посредник между различните участници в глобалната стойностна верига. Целта е подкрепа на европейски компании, занимаващи се с производството на плодови сокове, при въвеждането на устойчиви политики в корпоративните им стратегии, както и насърчаване на отговорни практики при обществените поръчки.

Научете повече на: juicecsr.eu/csr-platform


Прозрачност

Откъде идват продуктите за собствените ни марки?

Отговорността е от изключителна важност за нас. Ето защо насърчаваме прозрачността по цялата ни верига на доставки, особено при продуктите от собствените ни марки. Искаме да дадем на клиентите си възможно най-голяма сигурност относно произхода на продуктите ни. За нас е важно да предложим качествена храна и затова продаваме риба от устойчиви източници. Сканирайки кода на рибните продукти от собствените ни марки, клиентите получават информация за датата на улова на рибата, начина на риболов, както и фабриката за производство.

Преглед на някои по-важните доставчици на нехранителни стоки
Non-Food-Lieferantenaufstellung_DE.xlsx (0.1 MB)

Устойчив асортимент

Какъв е нашият принос

Замърсяването на околната среда в световен мащаб е проблем, който засяга всеки един от нас. Kaufland работи активно за възможността да допринесе за един по-добър свят и живот за бъдещите поколения. Това включва, наред с други неща, последователното налагане на устойчив асортимент и избягване употребата в производствата на химикали, които имат отрицателен ефект върху околната среда, природата, хората, животните и т.н. Темата за спестяването на вода, когато това е възможно, също е от огромно значение за нас.

Всяка капка вода е важна

Лого "Спестена вода"

Водата е сред най-важните ресурси на планетата и е твърде скъпоценна, за да се губи безцелно. Затова непрекъснато работим върху оптимизирането на нашите производствени процеси и използваме нови, спестяващи ресурси, за да спестим възможно най-много вода.

Бихме искали и нашите клиенти да знаят повече за действията ни. Затова всички наши продукти, при които сме намалили консумацията на вода чрез нови технологии, носят логото "Спестена вода". Така заедно можем да намалим потреблението на вода по устойчив начин.

Пестим вода при боядисването на текстил

Конвенционалното производство на текстил изисква употребата на много вода. Тъй като за нас е важно да намалим употребата й при производството на нашите текстилни изделия, използваме щадящи процеси на боядисване, като например т.нар. техника "Dope dyed" или сухото боядисване на текстила, известно още като "Dry dyed".

Технология "Dope dyed"

Технологията "Dope dyed" е процес на центрофугиране, при който полимерът се смесва с цветния гранулат и по този начин текстилът се оцветява. В сравнение с класическите процеси на боядисване това значително намалява потреблението на вода, енергия и емисии на CO2. Тъй като боядисването на текстила е интегрирано в процеса на центрофугиране, е възможен по-добър контрол върху използването на химикали. Друго предимство на тази технология е, че цялото влакно е боядисано и по този начин текстилът запазва цветовете си за по-дълго време.

Технология "Dry dyed"

Както подсказва името, процесът на сухо боядисване се извършва дори без вода. Освен това, така се спестява почти целият CO2. Как става това? При използването на течен CO2, полимерните влакна набъбват и по този начин чистата боя може да проникне по-лесно във влакното. Това позволява, от една страна, да се намали значително времето за боядисване, а от друга - да се намали наполовина потреблението на енергия - енергийно ефективно и устойчиво. Това е така, защото при техниката на сухото боядисване не се използват поддържащи химикали, а само чисти багрила. Това води до особено висока устойчивост на цветовете.

Как правим устойчив нашия текстилен асортимент

Работим не само в посока намаляване на замърсяването на околната среда. Наш дълг е да поемем отговорност и за бъдещите поколения.

В страни като Бангладеш образованието играе важна роля за подобряване условията на живот в дългосрочен план. То дава възможност на младите хора да намерят квалифицирана работа и успешно да издържат семействата си.

Нашето желание е да информираме младите хора за важността на създаването на концепции за устойчивост. Като компания, ние предоставяме информация и искаме да дадем възможност за участие в различни устойчиви инициативи на бъдещите млади лидери.

 

Проектът на Kaufland в Бангладеш

"Заедно със студенти от Международния университет Дафодил в Дака търсим решение за премахването на остатъците от тежки метали във водата. Един наистина хубав страничен ефект от нашия ангажимент е, че работим с млади лидери, които насърчаваме към критично мислене", обяснява Йоханес Мархолд, търговски директор Нехранителни продукти в Kaufland. Текстилът представлява важна част от асортимента на Kaufland. За да защитим нашите клиенти, доставчици и природата, за нас е напълно естествено да поемем отговорност и да направим устойчивото производство наш основен приоритет.

Студентите научават полезна информация за водата
Студентите се запознават с продукцията
Професор пише формула на дъската
Студентите, участници в проекта
Фабриката, в която се произвеждат дрехи и за Kaufland

Защо правим това?

Ангажираме с темата за устойчиво производство и се стремим към него при създаването на продуктовата ни гама.

Студентите от Международния университет Дафодил в Дака са сред лидерите на утрешния ден. Нашата цел е да привлечем вниманието им към проблемите, свързани с опазването на околната среда, да повишим чувствителността им и да ги обучим допълнително по темата.

Това е възможно, благодарение на сътрудничеството и обмена между студентите и нашите собствени експерти, доставчици и институти за изследвания.Нашите ръководни принципи

Ние избираме отговорно заради вас

За да можем да ви предложим неизменно висок стандарт на нашите продукти в дългосрочен план, за нас от изключителна важност е личната ангажираност. Прочетете за насоките, които следваме, за да насърчим устойчивостта и да гарантираме постоянното качество.

Становище за устойчиво произведена соя като фураж

Изменението на климата поставя огромни предизвикателства пред нашето общество и налага предприемането на действия на всички равнища. Обезлесяването в световен мащаб е една от основните причини за изменението на климата, тъй като горите ни служат като резервоари на CO2 и регулират водните цикли.

Затова, устойчивото отглеждане на соя без обезлесяване е преди всичко тясно свързано с опазването на околната среда. Бихме искали да допринесем за по-голяма устойчивост, като направим използването на соя като фураж по-прозрачно и помогнем за постепенното и устойчиво намаляване на гореспоменатите въздействия. Поставили сме си за цел да премахнем обезлесяването, както и преобразуването на земи в нашите вериги за създаване на стойност, особено при соята.

Запознайте се с нашето Становище за устойчиво произведена соя като фураж (актуална към януари 2022 г.) и научете повече за нашия ангажимент.