Нашата култура

Нашата култура

Основните ни цели

снимка на ръце

Като международна търговска компания Kaufland се фокусира върху ефективността, динамиката и коректността. Научте повече за тези ценности и кдекларация ни за лидерска мисия, която ни помага да ръководим и мотивираме нашите служители и да постигаме целите си в ежедневната си работа.

Нашите фирмени ценности

Нашите фирмени ценности като основа

Фирмените ни ценности са водещи принципи, формиращи поведението ни. Те направляват нашите разбирания, решения и действия всеки ден. Oпределят това, което е важно за нас и което ни мотивира.

Резултати

Постигнатите резултати са фундаментът на нашия успех. Той изисква действия, целеустременост, смелост и страст. Това важи както за всеки отделен служител, така и за целия екип.

Динамика

Динамиката е силата, с която усъвършенстваме вече постигнатите добри резултати и създаваме нещо ново. Тя е основа за готовността и способността за промяна, както и решителното поемане на отговорност. Чрез нея ставаме все по-добри в прилагането на нововъведения.

Коректност

Коректността се основава на уважението и респекта. Тя е стабилна опора на нашата съвместна работа, базирана на взаимно доверие. Чрез нея постигаме последователно своите цели.

Нашите ръководни принципи

Нашите ръководни принципи като обещание към служителите

Нашият ръководен модел „Дай пет!“ следва нашите принципи и ценности на съвместна работа в компанията, независимо от йерахията. Тези принципи са наш ангажимент и същевременно обещание към нашите служители.

Управлението е основна задача на всеки ръководител и е част от работното ежедневие.  Всички ние в Kaufland преследваме една и съща цел, която излиза отвъд рамките на екипа и йерархичните нива. С умело ръководене подсигуряваме единни принципи на съвместна работа на всички в компанията. Нашите ръководители възприемат себе си като част от екипа и поставят общия успех на преден план.

Ясна комуникация и даване на насоки

Комуникацията в Kaufland е като нашия бизнес модел - ясна и директна. Изразяваме се ясно, обсъждаме конфликтните ситуации своевременно и ги разрешаваме по конструктивен начин. Ние сме равноправни в комуникацията, независимо от йерархичното ниво.

В ролята на ръководители структурираме информацията и посланията си и по този начин подсигуряваме ефикасност. На своите служители предоставяме своевременно цялата необходима информация за постигане на поставените цели.

Вземаме обосновани и изпълними решения. При необходимост разясняваме причините, довели до дадено решение и създаваме яснота.

Уважаваме служителите, които имат куража да задават въпроси, дори и когато те са критични. Отделяме необходимото време, за да им отговорим и чрез отговора даваме насока.

Развитие на служителите и разкриване на потенциала им

Продуктивността на служителите е решаващ фактор за успеха на компанията. Затова една от основните задачи на всеки ръководител е да развие потенциала на своя екип по най-добрия възможен начин. Силните страни на нашите служители и тяхното развитие във фирмата определят мащаба, по който се измерваме.

Ние даваме възможност и подпомагаме своите служители да израстват чрез задачите, които им поставяме. Очакваме от всеки да проявява ангажимент в работата си.

Знаем колко е важно признанието за нашите служители. Създаваме работна атмосфера, в която постиженията и ангажираността се оценяват и служителят бива мотивиран да даде най-доброто от себе си за Kaufland. Нашите служители имат право да бъдат информирани за своя напредък в работата. Затова им даваме обратна връзка своевременно, конструктивно и с уважение.

Ефективност и създаване на динамика

Не преставаме да се усъвършенстваме. Затова правим преоценка на настоящото състояние и предприемаме необходимите промени. Създаваме динамика, чрез която целенасочено подобряваме вече постигнатите добри резултати. Същевременно запазваме решенията, доказали се като най-добри. Нашият бизнес модел изисква прости и ефикасни решения. Ние, ръководителите, подсигуряваме нормалното протичане на ежедневните дейности и договорености. Спазваме установените процеси на работа. Само така можем да гарантираме еднакво високи стандарти във всички държави и същевременно да сме гъвкави спрямо местните условия. Отговорни сме за своя екип и се възприемаме като част от него. Също така носим отговорността за добрата съвместна работа между екипите. Във всичко, което правим, на фокус остава общият успех на фирмата.

 

Коректност и изграждане на доверие

Като ръководители в Kaufland подхождаме с уважение и непредубедено към останалите. Уважаваме своите служители като личности и ценим техните способности. Същевременно очакваме и от тях взаимно уважение. Имаме доверие в служителите да изпълнят делегираните задaчи с високо качество. Контролът за нас е подкрепа, а не израз на недоверие. Чрез него подсигуряваме реализирането на нашия бизнес модел, той ни помага да ставаме по-добри. Подкрепяме фирмена култура, в която служителите имат смелостта да вървят по неотъпкани пътища. Грешките разбираме като шанс за учене и израстване.

Като ръководители подхождаме партньорски към служителите си. Самите ние действаме прозрачно и благонадеждно. Държим на своите думи. Спазваме стриктно направените договорки. Постъпваме открито и честно и по този начин градим доверие. Така създаваме предпоставките, всеки в екипа да дава най-доброто от себе си за Kaufland.

Отговорност и пример за подражание

Като ръководители действаме бизнес ориентирано: поемаме отговорност за своите решения, както бихме го правили, ако компанията беше наша собствена. Разумно използваме наличните ресурси. Емоционално сме обвързани с компанията, със задачите и със своя екип. Оставяме отговорността  да бъде поета от този, който следва да я носи. Така даваме свобода на действие на служителите си и същевременно дефинираме ясни граници за вземане на самостоятелни решения. В ролята си на ръководители влияем осезаемо върху останалите. Затова във всичко, което правим, се стараем да даваме добър пример. На преден план поставяме постиженията на екипа си. Действаме със самочувствие, но и със скромност. Ние сме пример.

Нашите принципи 

Нашите принципи при ежедневната работа 

Принципите, от които се ръководим в нашата работа всеки ден, са:

 • Доволните клиенти са нашата цел.
 • Превъзходното съотношение между цени и качество определя позицията ни на пазара.
 • Продължаваме да растем посредством експанзия и постоянно развитие на съществуващите филиали. 
 • Като фирма с филиална структура работим по изградена система.
 • Бързи решения и ясен начин на работа осигуряват нашия успех.
 • Спазваме действащото право и вътрешнофирмените правила.
 • В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и действаме с грижа към околната среда.
 • Коректност между всеки от нас е повеля във фирмата.
 • Взаимно се уважаваме и подкрепяме.
 • Договореностите се изпълняват в обстановка на взаимно доверие.
 • Похвалата, признанието и полезната критика са основни компоненти на ежедневната ни работа.
 • Обкръжаваме се със „силни“ служители - приемствеността в отделите е гарантирана.