Compliance: Успех чрез безупречност

ръка подписва документи с писалка
© Kzenon – Fotolia.com

Нашата фирмена култура е формирана на основата на ясна отговорност и доверие. Съобразеното с правните норми поведение и лоялната конкуренция са неразделна част от нашите делови дейности и важна предпоставка за трайното гарантиране на нашия фирмен успех.

Compliance Management System

Наша първостепенна задача е да се избягват рискове, които застрашават доверието на клиенти и делови партньори. С оглед на това, създадохме Compliance Management System. Чрез нейните инструменти и мерки нашите служители биват предупредени за правни рискове и подпомагани да ги преодоляват в ежедневната си дейност.

 

Сигнали за нарушения 

За избягването на рискове е важно ранното разкриване на потенциално неправомерно поведение. Един от начините, чрез които осъществяваме превенция е чрез подаването до нас на сигнали за възможни нарушения, като например корупция. За подаването на сигнали за нарушения на Ваше разположение са нашият външен доверен адвокат, нашият Compliance Мениджър и нашата онлайн уведомителна система. Ние гарантираме, че всяко съобщение се третира строго поверително. Вашите данни се събират, обработват и използват в съответствие с рапоредбите за защита на личните данните. В тази връзка са валидни нашите Принципи за защита на данните.

Ние проверяваме старателно и поверително всички сигнали за нарушения. Доказаното неправомерно поведение се санкционира последователно и съразмерно. Моля да имате предвид, че към Compliance Мениджъра, доверения адвокат, както и онлайн уведомителната система не следва да се адресират всякакви оплаквания, като напр. негодувание, неудовлетвореност или подобни жалби. За общи въпроси, желания, предложения и критика можете да се обърнете към нашето звено „Обслужване на клиенти“.

Compliance Мениджър


Вашето лице за контакт

В случай че искате да подадете сигнал за нарушение или имате въпроси по темата Compliance в Kaufland, можете да се обърнете към нашия Compliance Мениджър Петя Петрова по пощата или по имейл.

Петя Петрова
„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД
Право и съответствие
ул. „Скопие“ 1А
София 1233

имейл: compliance@kaufland.bg

Онлайн уведомителна система


Комуникационна платформа

С нашата онлайн уведомителна система BKMS® Ви предоставяме комуникационна платформа, която Ви позволява да подавате сигнали за нарушения от всяка точка на света по всяко време. Всички постъпващи в нея сигнали се обработват от нашия Compliance Мениджър. При това, разчитаме, че подаващите сигнали лица използват онлайн уведомителната система отговорно. С нея не бива да бъде злоупотребявано с цел доносничене срещу други лица. С оглед на това, ни изпращайте само такава информация, в чиято истинност сте искрено убедени.

Към Онлайн уведомителна система 

Какво представлява BKMS?

Какво е Compliance нарушение?

Compliance нарушение е налице тогава, когато от или по отношение на наши служители в страната и чужбина при изпълнение на тяхната служебна дейност са престъпени нормите на действащото законодателство или вътрешнофирмените правила. Примери за такива нарушения са:

• корупция

• нарушения на разпоредбите на конкурентното законодателство

• нарушения на защитата на личните данни

• престъпления по отношение на счетоводни норми, финансовото и данъчното законодателство

Какво се крие зад BKMS®?

Системата BKMS® на Business Keeper AG е базирана на интернет комуникационно приложение за подаване на сигнали за нарушения с помощта на устройство с достъп до интернет. Посредством полета за свободен текст и такива с избор на текст подаващите сигнали лица биват водени през структуриран процес на изпращане на съобщение.

Какви предимства предлага BKMS®?

Анонимност

Като подаващ сигнал Вие можете сами да решите, дали да останете анонимни или искате да подадете сигнал, посочвайки Вашето име. Вие можете да си създадете пощенска кутия, чрез която да се осъществи диалог или да се отговори на уточняващи въпроси. Това позволява, въпреки запазването на анонимност, да се осъществява размяна на информация с нашето Compliance звено. 

Защита на данните

С цел защита на Вашите лични данни, от съществено значение е спазването на европейските и национални разпоредби относно защитата на данни. Посредством гарантирането на анонимността единствено Вие можете да прецените, колко и каква информация да предоставите. 

Сигурност на данните

Единствено лицето, оторизирано да получава сигнали, има достъп до постъпилите съобщения.

• Използваните от Business Keeper AG сървъри се намират в изчислителен център с висока степен на сигурност съгласно европейските разпоредби за защита на данните.

• Използваният модул за сигурност е сертифициран от избран с конкурс експерт.

• BKMS® се подлага регулярно на тестове за гарантиране на защита от нерегламентирано проникване.

• Сертифициран метод за кодиране пази съхранените данни от достъп на неоправомощени трети лица. 

Интернационалност

Онлайн уведомителната системата е на разположение във всички страни и на всички езици, на чиито пазар ние сме представени. По този начин биват минимализирани възникващи на базата на езикови бариери недоразумения.

Къде мога да намеря BKMS®?

До нашата онлайн уведомителна система за сигнали можете стинете на адрес www.bkms-system.net/kaufland.

Доверени адвокати

Поверителността е гарантирана

На Ваше разположение е нашият външен доверен адвокат д-р Ирина Генчева. Към нея можете да се обърнете по всяко време при съмнение за извършени  нарушения. Довереният адвокат ще провери старателно Вашите сигнали. Доколкото се установят конкретни данни за извършено нарушение, довереният адвокат ще се свърже директно и поверително с Compliance Мениджъра на Kaufland с цел предприемане на последващи действия. Довереният адвокат е задължен да пази тайна. Вашите лични данни ни се предоставят само с изрично Ви съгласие.

Клиентски оплаквания и сигнали, които не са свързани с фирмени злоупотреби (Compliance), се изпращат на отговорната дирекция в Kaufland за по-нататъшната им обработка по компетенции без допълнителна комуникация с Вас.

Д-р Ирина Генчева
адвокат
София 1000
ул. „Калоян“ № 10, ет. 2