Редакция

Издател:

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
ул. Скопие № 1А
1233 София
Национален безплатен клиентски телефон: 0 800 / 12 220
E-Mail: info@kaufland.bg

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е командитно дружество, регистрирано с ЕИК 131129282, в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, район Сердика, жк Банишора, ул. Скопие 1А. Дружеството се управлява и представлява от неограничено отговорния съдружник Кауфланд България ЕООД.

При Compliance несъответствия 

Ако искате да сигнализирате за нарушения на действащите закони и вътрешнофирмените ни правила или иимате въпроси по темата Compliance в Kaufland, можете да се обърнете към нашия Compliance мениджър или към Доверен адвокат. Освен това разполагате с възможността да използвате нашата онлайн уведомителна система.