Редакция

Издател:

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
ул. Скопие № 1А
1233 София
Национален безплатен клиентски телефон: 0 800 / 12 220
E-Mail: service@kaufland.bg

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е командитно дружество, регистрирано с ЕИК 131129282, в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, район Сердика, жк Банишора, ул. Скопие 1А. Дружеството се управлява и представлява от неограничено отговорния съдружник Кауфланд България ЕООД.

При Compliance несъответствия 

Ако искате да сигнализирате за нарушения на действащите закони и вътрешнофирмените ни правила или иимате въпроси по темата Compliance в Kaufland, можете да се обърнете към нашия Compliance мениджър или към Доверен адвокат. Освен това разполагате с възможността да използвате нашата онлайн уведомителна система.

Обява

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.)
"Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД

съобщава
на засегнатото население, че е поискано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за “Изграждане (ново строителство) на обслужващ търговски обект - Хипермаркет за продажба на хранителни и нехранителни стоки с открит паркинг и трафопост”, находящ се в УПИ-IV-3, кв. 148, по плана на 7-ми м.р., гр.Варна, ул. Девня № 24.

Общата площ на парцела е 10515  кв. м., Застроена площ - 6011 кв.м.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org.
Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ, бр.25/2003г. изм. ДВ, бр.3/2006г.) ще бъде предоставена на заинтересуваните лица при поискване.