Принципи на защита на данните. Информация за делови партньори

Благодарим Ви, че посетихте нашата интернет страница.

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите лични данни и се стремим да Ви предоставим изчерпателна информация за тяхното обработване. Следните указания относно защита на личните данни Ви засягат в случай, че се свържете с нас, както и че започнат преговори за сключване на договори и/или вече съществуват договорни отношения с нас и в тази връзка се обработват данни на физически лица. Като нормативна база за това служат Общият регламент относно защитата на личните данни на ЕС (ОРЗД) и свързаното със защитата на личните данни национално законодателство.

Съществен фактор,  определящ какви конкретно данни се обработват,  са договорените услуги. Затова и не всичко от тази информация е от значение за Вас.

Как събираме Вашите лични данни и какви категории данни използваме?

По принцип, ние събираме Вашите данни от самите Вас.

Въпреки това може да е необходимо и обработване на лични данни, които сме получили от други компании, институции или други трети лица, напр. кредитни агенции, данъчни служби или други подобни. То може да включва и лични данни, които получаваме чрез нашите канали за подаване на сигнали за евентуални нарушения на Compliance-принципите или в рамките на проверки по повод спазването на тези принципи.

Относими лични данни могат да бъдат: информация за самоличността (напр. три имена, адрес и други данни за контакт, дата и място на раждане, както и националност); данни, позволяващи легитимиране и идентификация (напр. извлечения от Търговския регистър, данни от личната карта, спесимен от подпис); данни, свързани с нашите делови отношения (напр. данни за плащания, данни за поръчки); кредитни рейтинги; данни за дружествената структура и данни за собствеността, снимки и видеозаписи (напр. при доставки на стоки), както и други данни, сравними  с посочените категории.

Винаги можете да изберете да комуникирате с нас по имейл или по пощата. Възможно е по технически причини комуникацията по имейл да не е криптирана.

Цели и правни основания на обработването

За изпълнение на договорни задължения (член 6, параграф 1, буква „б” от ОРЗД)

Целтите на обработването на данни произтичат от провеждането на преддоговорни мерки, които предхождат уредените с договор делови отношения и са свързани впоследствие с изпълнение на задълженията по сключения договор.

За изпълнение на законови задължения (член 6, параграф 1, буква „в” от ОРЗД)

Целите на обработването на данни произтичат в отделни случаи от законови изисквания. Тези нормативни задължения включват между другото изпълнението на задължения за съхранение и идентификация, напр. в рамките на разпоредбите срещу изпирането на пари, задължения за данъчен контрол и деклариране, както и обработването на данни в рамките на запитвания от държавни органи.

За защита на легитимни интереси (член 6, параграф 1, буква „е” от ОРЗД)

Може да е необходимо обработване на предоставените от Вас лични данни извън действителното изпълнение на договора. Легитимни интереси тук са по-специално изборът на подходящи делови партньори; предявяването на правни претенции; защитата срещу исковете, свързани с отговорност; контролът на физическия достъп и на достъпа до данни; изясняването на евентуални нарушения на Compliance-принципите; предотвратяването на престъпления и ликвидацията на щети, произтичащи от деловите отношения.

При сключване на договор с цел защита на посочените по-горе легитимни интереси понякога събираме данни за Вашата платежоспособност. Данните за  платежоспособност от кредитните агенции използваме за проверка на кредитоспособността. Кредитните агенции съхраняват данни, които са получили например от банки или фирми. Тези данни включват по-специално имена, дата на раждане, адрес и информация за поведението по плащания. Информация за съхраняваните Ваши данни ще получите директно от кредитните агенции.

Кой получава предоставените от Вас лични данни?

В нашата компания достъп до предоставените от Вас данни имат тези отдели, на които те са необходими за изпълнението на договорни или нормативни задължения, или за защитата на легитимни интереси. В рамките на договорните отношения ние също така възлагаме обработването на данни на обработващи данни по възлагане партньори или доставчици на услуги, които могат да получат достъп до Вашите лични данни. Спазването на разпоредбите относно защитата на данни в тези случаи се гарантира чрез сключването на договор.

Данните могат да се предават и на дружества в рамките на групата „Шварц“ за изпълнение на договорни задължения.

Колко дълго се съхраняват данните?

Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на горепосочените цели. Относими тук са нормативно установените задължения за съхранение по Закона за счетоводството (ЗС) и Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които предвиждат съхранение до единадесет години.

Длъжни ли сте да предоставите данните?

В рамките на нашите делови отношения трябва да предоставите тези лични данни, които са необходими за възникване, осъществяване и прекратяване на делови отношения и за изпълнение на свързаните с тях задължения, за чието събиране сме задължени по закон или имаме право поради легитимни интереси. Без тези данни няма да сме в състояние да встъпим в делови отношения с Вас.

Извършва ли се трансфер на данни към трети страни?

Ако предаваме лични данни към получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), прехвърлянето се осъществява само ако Европейската комисия е потвърдила за тази трета страна адекватно ниво на защита на данните, с получателя на данните е договорено подходящо ниво на защита на данните (например чрез стандартни за  ЕС договорни клаузи) или ако Вие сте дали съгласие за това.

Какви права имате в качеството си на субект на данни?

При заявяване имате право да получите безплатно информация за съхраняваните от нас Ваши лични данни. Когато са налице законови предпоставки имате право на коригиране и изтриване на тези лични данни, право на преносимост на данни и право на ограничаване на обработването. Когато обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие, имате право по всяко време да оттеглите това съгласие с действие занапред. В тези случаи можете да се обърнете към нашето посочено по-долу длъжностно лице по защита на данните по пощата или по имейл. Освен това можете да подадете жалба до съответния надзорен орган по защита на данните, ако не сте съгласни с обработването на Вашите лични данни.

Администратор на лични данни

Администраторът на лични данни е дружеството, с което започвате или осъществявате делови отношения.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните:

Имейл: dataprotection@kaufland.bg

Пощенски адрес:
”Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД
Длъжностно лице по защита на данните
Ул. „Скопие“ 1А
София 1233