Корпоративно отчитане

Лого Действията носят промяната

Концепцията за устойчиво развитие е част от дейността, морала и културата на Kaufland България. Под мотото на груповата идентичност на корпоративната социална отговорност на Kaufland "Действията носят промяната" в България компанията всяка година прилага последователни действия в седем основни области: "Родина", "Хранене", "Природа", "Верига за доставки", "Климат", "Служители" и "Хуманно отношение към животните", като остава приоритетно фокусирана върху първите три.


В контекста на направление "Родина" Kaufland активно развива партньорски отношения с български производители, своята дарителска политика, както и доброволчеството за своите служители. В контекста на направление "Хранене" компанията цели да насочи вниманието към активния начин на живот и да стимулира навици за устойчиво потребление сред клиентите. В направление "Природа" Kaufland работи със силен фокус върху енергийната ефективност и ограничаване на пластмасата за еднократна употреба.

Компанията работи по редица вдъхновяващи инициативи и проекти, за да засили ролята си на субект, действащ с почтеност и социална отговорност, както и да допринася за обществото, околната среда и развитието на местните общности. Предприетите действия и набелязаните мерки са резултат от ангажимента на всички отдели - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до намаляването на пластмасата.


Поредицата Sustainability КОМПАС представя нашите политики и практики за устойчивост. В нея разказваме за опита, избраната посока за развитие и намирането на верния път към по-добър начин на живот и по-чиста околна среда. Вярваме, че примерът на всеки е важен и само с реални и конкретни действия можем да се погрижим за околната среда и развитието на обществото.

SUSTAINABILITY компас

Sustainability КОМПАС на Kaufland България е документът, чрез който компанията започва пътя за докладване на политиката си за корпоративна устойчивост. Документът  представя начина, по който Kaufland България управлява своите въздействия и темите за устойчиво развитие. Той предоставя информация за напредъка, ключовите постижения, политики и програми, стартирали в последните две години, които Kaufland успешно развива и днес. За компанията този период е ключов – период на промени и откриване на нови територии, на динамична трансформация, активна модернизация и важни инвестиционни проекти. Sustainability КОМПАС предшества доклад за устойчиво развитие на компанията спрямо международните стандарти за нефинансово докладване, който предстои да бъде публикуван през 2022 година.


Доклад за цялостно въздействие на Kaufland върху икономиката, природата и обществото  

Като отговорна компания Kaufland България развива политиката си за устойчиво развитие като част от своята бизнес стратегия и разглежда своята дейност всеобхватно с внимание не само към създаването на икономическа добавена стойност, но и с мисъл за въздействията си върху околната и социалната среда.

В стремежа си да управлява своята дейност така, че да създава възможно най-голяма добавена стойност в обществото -  такава, която максимизира икономическата добавена стойност и минимизира отрицателните последствия за околната среда и хората - Kaufland България реши да пристъпи към всеобхватна оценка на своето въздействие.

По искане на компанията, ©denkstatt България изготви доклад, който измери и онагледи цялостното въздействие на Kaufland България върху икономическия, природния и социалния капитал в страната. denkstatt (Денкщат) e водеща консултантска група в сферата на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа, с централа във Виена, Австрия. Компанията е с 27-годишен опит на европейския пазар и близо 14 години активно участие в бизнес процесите в България. denkstatt помага на компаниите да управляват въздействието си върху околната среда и общностите, подкрепя организациите в изготвянето стратегии и политики за устойчиво бизнес управление, оценка на въздействието на политики и проекти, прилагането на практики за кръгова икономика и ресурсна ефективност, декарбонизация, климатична адаптация и други аспекти на устойчивото развитие.

Изготвеният от denkstatt доклад е първият за всеобхватно въздействие не само за Kaufland България, но и за целия ритейл сектор в страната. Нещо повече - с този доклад, компанията се нарежда сред новаторите в сферата на устойчивото корпоративно развитие в световен мащаб.

Нетното въздействие на Kaufland България включва анализ и оценка на позитивните и негативни въздействия от дейността на компанията върху природния и социалния капитал. В документа всички тези въздействия са изразени в парична стойност – т.е. с обща мерна единица, което дава възможност за тяхната съпоставка. Сравнявайки позитивни и негативни въздействия, се получава информация за крайния нетен принос на Kaufland за българското общество и цялостното въздействие на компанията върху икономиката, социалната и околна среда.

Разгледаните въздействия са резултат от бизнес взаимоотношения на Kaufland с други фирми в българската икономика. Тези въздействия не зависят само и единствено от Kaufland България, но компанията се стреми да ги оптимизира във веригата на доставките. Изготвеният от denkstatt доклад цели да подкрепи именно това – той показва емпирично и обосновано къде Kaufland има най-големи въздействия, за да ги управлява, така че да минимизира негативните и да максимизира позитивните.

Основни изводи:

  • Нетният принос на Kaufland България към българското общество е положителен и измерен в пари възлиза на повече от 1 милиард лева
  • Едно работно място в Kaufland България поддържа близо 4 други в българската икономика
  • Общите икономически ползи за българските директни доставчици са близо 3 пъти повече от тези за Kaufland България.
  • Kaufland е не просто магазин, а търговски център
  • Положителната стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото на България, е 7 пъти по-висока от стойността на отрицателните социални и екологични въздействия от дейността на компанията
  • Негативните въздействия на Kaufland България са свързани предимно с негативи за околната среда от дейности, които не са под пряк оперативен контрол на компанията
  • Всеки 100 лева, похарчени в Kaufland, създават нетна положителна стойност за българската икономика и общество в размер на допълнителни 62 лева

Мнението на експертите

Оценката на нетното въздействие на Kaufland България е направена чрез използването на иновативен подход – т.нар. sustainability accounting, който дава възможност за интегриране на въздействията върху природния и социалния капитал във финансовата отчетност на компаниите. Това е най-новата концепция за оценка на устойчивостта в глобален мащаб, при която се взимат предвид както позитиви, така и негативи от дейността и се дава финансово измерение на екологични и социални въздействия Глобално темата се управлява от „Коалиция за капиталите“ (Capitals Coalition) – платформа, която обединява 370 компании, представители на академичните среди и неправителствени организации от цял свят.

"Докладът ясно показва как Kaufland България създава стойност за българската икономика и общество. Нещо повече, изследването потвърждава позицията на компанията като модел за подражание и лидер на пазара в страната, като комуникира както позитивите, така и негативите от цялостното си въздействие. Без съмнение това новаторско усилие ще постави Kaufland България на картата на лидерите в ритейла в Европа, ориентирани към устойчиво развитие.“, коментира Ян-Мартен Кребс, главен изпълнителен директор на  sustainable AG.

"Такъв проект е иновативен и значително по-сложен за изпълнение спрямо по-стандартните оценки, които изследват единствено ползите от дадена инвестиция. Това е амбициозна задача, която представлява предизвикателство и от теоретична, и от практическа гледна точка. Той изисква задълбочени знания по икономика и екология, познаване на българската икономика като цяло и на регионално ниво и по-конкретно на пазара за търговия на дребно с потребителски стоки, на трудовия пазар, на икономика и т.н.“, коментира икономистът и преподавател в Университета за национално и световно стопанство Димитър Чобанов*.

По думите на експерта важен принос на анализа е оценката на въздействието върху околната среда. „Обединяването на социално-икономическа и екологична оценка е новаторско и дава възможност за съпоставяне на отделните ефекти. Резултатът е недвусмислен. Въпреки че са налице негативни ефекти за околната среда, те са неколкократно по-малки, отколкото са ползите от съществуването и функционирането на групата. Това е убедително доказателство за коректността на най-важния извод от доклада, който гласи: „Нетният принос на Kaufland България към българското общество е положителен“, подчертава Чобанов.

Той препоръчва в бъдещи оценки да бъдат оценени също т.нар. предизвикани въздействия, които произтичат от допълнителното потребление на работниците на Кауфланд и на работниците на нейните доставчици в резултат от дейността на групата. „Изплащаните им нетни заплати увеличават потреблението в икономиката и създават допълнителен бизнес, работни места и добавена стойност. По този начин мултипликаторите на добавената стойност и на заетостта биха били дори по-големи от получените“, смята икономистът и допълва още: „Основен акцент в доклада е прозрачността. Мениджърите на големите предприятия, каквото е Кауфланд, осъзнават все повече необходимостта да са открити към обществото. В конкретния случай имам препоръка, свързана с отчетните данни. При компанията-майка фискалната година не съвпада с календарната, както е в България. На практика компанията е твърде прозрачна – тя изготвя два отчета – според фискалната година в България и за компанията-майка. Разглежданият доклад обаче е на базата на отчетните данни за Германия. Тоест наличните данни, които могат да бъдат открити в Търговския регистър, всъщност не са използвани за подготовката на доклада. Това създава известно объркване как се получават числата в доклада, особено ако българският читател е запознат с отчетните данни на групата. Препоръчвам при бъдещи доклади да се използват официално публикуваните данни в Търговския регистър, за да не възникват подобни казуси“.

*Димитър Чобанов е икономист, изследовател в Института по икономика и политики към Университета за национално и световно стопанство и преподавател в същия университет. Автор е на множество научни статии в областта на икономиката и финансите. Занимава се с проблеми в областта на макроикономиката, публичните финанси, паричната политика, оценката на въздействието на регулациите, оценка на въздействието на големи инвестиционни проекти и други. Работил е като краткосрочен консултант към Световната банка и като експертен сътрудник към парламентарната комисия по икономическа политика. Бил е съветник на министъра на икономиката. В рамките на консултантската си дейност е участвал като ключов експерт в проекти за оценка на икономическите, социалните и фискалните ефекти от инвестициите на редица чуждестранни компании в България.