Корпоративно отчитане

Лого Действията носят промяната

Тук представяме нашите политики и практики за устойчивост. Разказваме за опита, избраната посока за развитие и намирането на верния път към по-добър начин на живот и по-чиста околна среда. Вярваме, че примерът на всеки е важен и само с реални и конкретни действия можем да се погрижим за околната среда и развитието на обществото.


Доклад за добавената стойност на Kaufland България 2022

Изображение на хипермаркет Kaufland

За втори път Kaufland изготви оценка на нетното въздействие, което чрез дейността си компанията има върху природния, социалния и икономическия капитал в България. Изследването проследява къде са най-големите въздействия на Kaufland, за да може след това компанията да продължи да ги управлява по най-ефективния начин. Първата такава оценка, изготвена за Kaufland, проследяваше въздействията през финансовата 2019 година (1.03.2019 г. – 28.02.2020 г.). Текущата оценка отново се базира на данни за финансова година (1.3.2022 г. – 28.2.2023 г.) с цел по-добра сравнимост с
резултатите от предходния период.

Kaufland продължава да бъде първата компания в България, която публично оповестява подобна нетна оценка, като споделя както създаден положителен ефект, така и отрицателни въздействия върху природния капитал, реализирани предимно във веригата на доставки – открит подход, който дава реална и обективна оценка, без да коментира едностранно ползи, които не вземат предвид всички реализирани ефекти от бизнес дейността.

Докладът е разработен на базата на подхода Sustainability accounting, следвайки две основни ръководства – Natural Capital Protocol и Social Capital Protocol, които предлагат обща международна рамка за изготвяне на проекти, даващи цялостен поглед за въздействията на бизнеса върху икономическия, природния и социалния капитал. Тези въздействия са оценени чрез базата данни EXIOBASE. Докладът е изготвен с подкрепата на denkstatt България – консултантска компания с дългогодишен опит в областта на ESG, декарбонизация, доклади и оценки за въздействие, както и продуктова устойчивост.

Основни изводи:

 • Kaufland България създава добавена стойност за над 1,63 млрд. лв. в българската икономика, което представлява 1,3% от брутната добавена стойност на страната за 2022 година.
 • Едно работно място в Kaufland България поддържа над 5 други в българската икономика.
 • Kaufland е търговски център, даващ възможност за развитие на редица други бизнеси под покрива на магазините на компанията. Тези бизнеси създават добавена стойност от 23,5 милиона лева за българската икономика.
 • Kaufland пряко създава с близо 25% повече стойност за обществото, отколкото за самата компания (нетна печалба спрямо заплати за служители и заплатени данъци и такси към държавата).
 • Всеки 100 лева, похарчени в Kaufland, създават допълнителна стойност за българската икономика и общество в размер на 71,7 лева.
 • Преките емисии на Kaufland България са спаднали с 45% спрямо 2019 година.


Доклад за устойчиво развитие 2021

Докладът за устойчиво развитие на Kaufland България е своеобразно продължение на Sustainability Компаса, който издадохме през 2020 година. От него ще научите повече за това как ние разбираме и допринасяме за устойчивото развитие, както и за взаимодействието на компанията с околната среда и обществото. Стремежът ни към иновативни решения с конкретен принос в полза на хората и природата е в основата на политиката ни за устойчиво развитие, която реализираме под мотото „Действията носят промяната“.

Този доклад е изготвен в съответствие с GRI Standards: Core option. Той покрива данни за Кауфланд България ЕООД енд КО КД и за Кауфланд Сървис ЕООД. Докладът обхваща периода от март 2020 г. до февруари 2022 г. (финансови 2020 и 2021 г. в Kaufland) и се издава на двугодишна база.

1. За компанията

Kaufland България ЕООД & Co. KD е непряко дъщерно дружество на Kaufland Stiftung & Co. KG. Kaufland присъства на българския пазар от 2006 г. С над 6 000 служители, Kaufland е един от водещите търговци на хранителни стоки в България. Към февруари 2022 г. нашата верига хипермаркети включва 61 магазина, а до края на годината те вече наброяват 63 на брой.

Повече от 60% от производителите, с които работим, са български, а голяма част от тях растат заедно с нас от самото начало. Партнираме си с производители и доставчици от 26 български региона. Делът на хранителните артикули от български доставчици е 87%. През 2021 г. работихме с 1 151 стокови доставчици от 22 европейски страни.

 

2. Корпоративна устойчивост

Част от дейността, принципите и културата на Kaufland е и концепцията ни за устойчиво развитие. На международно ниво компанията има цялостен подход за устойчивото развитие, който се реализира под мотото "Действията носят промяната". Той показва поведението на Kaufland и стремежът към промяна чрез реални действия и добър пример за служители, партньори и клиенти. Фокус в нашата стратегия за корпоративна отговорност и устойчивост е вярването, че всяка малка стъпка и конкретно действие имат смисъл за постигането на значима промяна към по-добър живот и по-чиста планета.

3. Хората в Kaufland

Цялостната ни стратегия за управление на човешкия капитал стъпва върху резултатите от редица проучвания и обратна връзка от служителите. При анализа на приоритетите и нуждите на отделните звена в компанията дефинирахме стратегическите аспекти, които изграждат нашата визия и тази на нашите служители за отговорен и коректен работодател.

 

4. Какво ще намерите в Kaufland?

Магазините на Kaufland са базирани на концепцията за хипермаркет. Отличително за нея е огромното богатство от продукти. Kaufland предлага на клиентите както широка гама от собствени марки продукти, така и разнообразен асортимент от предпочитани марки и компании. Стремим се да предлагаме голям избор от местни и регионални продукти и непрекъснато разширяваме асортимента от стоки с утвърдени сертификати за устойчивост.

5. Хипермаркети от ново поколение

Управлението на въздействията от дейността ни върху околната среда е сред основните ни приоритети. Затова през последните години непрестанно инвестираме средства и усилия в модернизирането на хипермаркетите ни. Както сградите, така и интериорът са от ново поколение. Успяваме да намалим въздействието си върху околната среда чрез по-ефективно управление на енергията, която използваме, по-модерни технологии, които интегрираме, както и по-оптимизирани опаковки на продуктите, които предлагаме. Всички тези мерки са част от две много важни за Kaufland стратегии, които компанията е разработила – климатичната ни стратегия, и тази за намаляването на употребата на пластмаса – REset Plastic.

6. От Kaufland за хората и околната среда  

Ние в Kaufland вярваме, че възможността да достигаме до милиони потребители ежегодно е и възможност да дадем добър пример за устойчиви практики и социална ангажираност към хората и околната среда, както и да окуражим клиентите ни в прилагането на такива практики – както на ежедневно ниво, така и участвайки в наши инициативи и проекти. Затова полагаме усилия, обслужвайки нашите клиенти и използвайки различни методи на комуникация, да повишим и чувствителността по актуалните теми на устойчивостта.

 


SUSTAINABILITY компас

Sustainability КОМПАС на Kaufland България е документът, чрез който компанията започва пътя за докладване на политиката си за корпоративна устойчивост. Документът  представя начина, по който Kaufland България управлява своите въздействия и темите за устойчиво развитие. Той предоставя информация за напредъка, ключовите постижения, политики и програми, стартирали в последните две години, които Kaufland успешно развива и днес. За компанията този период е ключов – период на промени и откриване на нови територии, на динамична трансформация, активна модернизация и важни инвестиционни проекти. Sustainability КОМПАС предшества доклад за устойчиво развитие на компанията спрямо международните стандарти за нефинансово докладване, който предстои да бъде публикуван през 2022 година.


Доклад за цялостно въздействие на Kaufland върху икономиката, природата и обществото  

Като отговорна компания Kaufland България развива политиката си за устойчиво развитие като част от своята бизнес стратегия и разглежда своята дейност всеобхватно с внимание не само към създаването на икономическа добавена стойност, но и с мисъл за въздействията си върху околната и социалната среда.

В стремежа си да управлява своята дейност така, че да създава възможно най-голяма добавена стойност в обществото -  такава, която максимизира икономическата добавена стойност и минимизира отрицателните последствия за околната среда и хората - Kaufland България реши да пристъпи към всеобхватна оценка на своето въздействие.

По искане на компанията, ©denkstatt България изготви доклад, който измери и онагледи цялостното въздействие на Kaufland България върху икономическия, природния и социалния капитал в страната. denkstatt (Денкщат) e водеща консултантска група в сферата на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа, с централа във Виена, Австрия. Компанията е с 27-годишен опит на европейския пазар и близо 14 години активно участие в бизнес процесите в България. denkstatt помага на компаниите да управляват въздействието си върху околната среда и общностите, подкрепя организациите в изготвянето стратегии и политики за устойчиво бизнес управление, оценка на въздействието на политики и проекти, прилагането на практики за кръгова икономика и ресурсна ефективност, декарбонизация, климатична адаптация и други аспекти на устойчивото развитие.

Изготвеният от denkstatt доклад е първият за всеобхватно въздействие не само за Kaufland България, но и за целия ритейл сектор в страната. Нещо повече - с този доклад, компанията се нарежда сред новаторите в сферата на устойчивото корпоративно развитие в световен мащаб.

Нетното въздействие на Kaufland България включва анализ и оценка на позитивните и негативни въздействия от дейността на компанията върху природния и социалния капитал. В документа всички тези въздействия са изразени в парична стойност – т.е. с обща мерна единица, което дава възможност за тяхната съпоставка. Сравнявайки позитивни и негативни въздействия, се получава информация за крайния нетен принос на Kaufland за българското общество и цялостното въздействие на компанията върху икономиката, социалната и околна среда.

Разгледаните въздействия са резултат от бизнес взаимоотношения на Kaufland с други фирми в българската икономика. Тези въздействия не зависят само и единствено от Kaufland България, но компанията се стреми да ги оптимизира във веригата на доставките. Изготвеният от denkstatt доклад цели да подкрепи именно това – той показва емпирично и обосновано къде Kaufland има най-големи въздействия, за да ги управлява, така че да минимизира негативните и да максимизира позитивните.

Основни изводи:

 • Нетният принос на Kaufland България към българското общество е положителен и измерен в пари възлиза на повече от 1 милиард лева
 • Едно работно място в Kaufland България поддържа близо 4 други в българската икономика
 • Общите икономически ползи за българските директни доставчици са близо 3 пъти повече от тези за Kaufland България.
 • Kaufland е не просто магазин, а търговски център
 • Положителната стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото на България, е 7 пъти по-висока от стойността на отрицателните социални и екологични въздействия от дейността на компанията
 • Негативните въздействия на Kaufland България са свързани предимно с негативи за околната среда от дейности, които не са под пряк оперативен контрол на компанията
 • Всеки 100 лева, похарчени в Kaufland, създават нетна положителна стойност за българската икономика и общество в размер на допълнителни 62 лева

Мнението на експертите

Оценката на нетното въздействие на Kaufland България е направена чрез използването на иновативен подход – т.нар. sustainability accounting, който дава възможност за интегриране на въздействията върху природния и социалния капитал във финансовата отчетност на компаниите. Това е най-новата концепция за оценка на устойчивостта в глобален мащаб, при която се взимат предвид както позитиви, така и негативи от дейността и се дава финансово измерение на екологични и социални въздействия Глобално темата се управлява от „Коалиция за капиталите“ (Capitals Coalition) – платформа, която обединява 370 компании, представители на академичните среди и неправителствени организации от цял свят.

"Докладът ясно показва как Kaufland България създава стойност за българската икономика и общество. Нещо повече, изследването потвърждава позицията на компанията като модел за подражание и лидер на пазара в страната, като комуникира както позитивите, така и негативите от цялостното си въздействие. Без съмнение това новаторско усилие ще постави Kaufland България на картата на лидерите в ритейла в Европа, ориентирани към устойчиво развитие.“, коментира Ян-Мартен Кребс, главен изпълнителен директор на  sustainable AG.

"Такъв проект е иновативен и значително по-сложен за изпълнение спрямо по-стандартните оценки, които изследват единствено ползите от дадена инвестиция. Това е амбициозна задача, която представлява предизвикателство и от теоретична, и от практическа гледна точка. Той изисква задълбочени знания по икономика и екология, познаване на българската икономика като цяло и на регионално ниво и по-конкретно на пазара за търговия на дребно с потребителски стоки, на трудовия пазар, на икономика и т.н.“, коментира икономистът и преподавател в Университета за национално и световно стопанство Димитър Чобанов*.

По думите на експерта важен принос на анализа е оценката на въздействието върху околната среда. „Обединяването на социално-икономическа и екологична оценка е новаторско и дава възможност за съпоставяне на отделните ефекти. Резултатът е недвусмислен. Въпреки че са налице негативни ефекти за околната среда, те са неколкократно по-малки, отколкото са ползите от съществуването и функционирането на групата. Това е убедително доказателство за коректността на най-важния извод от доклада, който гласи: „Нетният принос на Kaufland България към българското общество е положителен“, подчертава Чобанов.

Той препоръчва в бъдещи оценки да бъдат оценени също т.нар. предизвикани въздействия, които произтичат от допълнителното потребление на работниците на Кауфланд и на работниците на нейните доставчици в резултат от дейността на групата. „Изплащаните им нетни заплати увеличават потреблението в икономиката и създават допълнителен бизнес, работни места и добавена стойност. По този начин мултипликаторите на добавената стойност и на заетостта биха били дори по-големи от получените“, смята икономистът и допълва още: „Основен акцент в доклада е прозрачността. Мениджърите на големите предприятия, каквото е Кауфланд, осъзнават все повече необходимостта да са открити към обществото. В конкретния случай имам препоръка, свързана с отчетните данни. При компанията-майка фискалната година не съвпада с календарната, както е в България. На практика компанията е твърде прозрачна – тя изготвя два отчета – според фискалната година в България и за компанията-майка. Разглежданият доклад обаче е на базата на отчетните данни за Германия. Тоест наличните данни, които могат да бъдат открити в Търговския регистър, всъщност не са използвани за подготовката на доклада. Това създава известно объркване как се получават числата в доклада, особено ако българският читател е запознат с отчетните данни на групата. Препоръчвам при бъдещи доклади да се използват официално публикуваните данни в Търговския регистър, за да не възникват подобни казуси“.

*Димитър Чобанов е икономист, изследовател в Института по икономика и политики към Университета за национално и световно стопанство и преподавател в същия университет. Автор е на множество научни статии в областта на икономиката и финансите. Занимава се с проблеми в областта на макроикономиката, публичните финанси, паричната политика, оценката на въздействието на регулациите, оценка на въздействието на големи инвестиционни проекти и други. Работил е като краткосрочен консултант към Световната банка и като експертен сътрудник към парламентарната комисия по икономическа политика. Бил е съветник на министъра на икономиката. В рамките на консултантската си дейност е участвал като ключов експерт в проекти за оценка на икономическите, социалните и фискалните ефекти от инвестициите на редица чуждестранни компании в България.