Kaufland инвестира в електромобилност

Когато си напазарувал, а Kaufland те закара до вкъщи

Една от посоките ни за модерна градска среда с мисъл за околната среда е изграждането на напълно безплатни бързозарядни станции. За да отпразнуваме откриването на първата си безплатна зарядна станция за електромобили в Пловдив, в рамките на един ден направихме специален жест за посетителите ни – закарахме тях, близките им и покупките им до домовете им с един от нашите електромобили. Телевизионният водещ и актьор Александър Кадиев се разпозна в нашата кауза за по-зелено бъдеще. Лично той бе шофьорът на автомобила, с който закарахме клиентите до тях.

Нашият ангажимент

Опазването на околната среда е основен приоритет в корпоративната ни социална отговорност. Част от нашите "зелени" практики и от дългосрочната ни програма за енергийна ефективност е оборудването на филиалите ни с бързозарядни електрически станции. Чрез тях целим както да щадим околната среда, така и да улесним нашите клиенти, като предоставим на собствениците на енергийно ефективни автомобили комфорта да зареждат автомобила си, докато пазаруват.

Освен зарядни станции за електрически автомобили, сме горди с инсталирането на първата в България специализирана зарядна станция за велосипеди, мотопеди и тротинетки, на която всеки собственик на някое от посочените превозни средства може да зарежда напълно безплатно. С тази зарядна станция общият брой електрически зарядни станции на Kaufland България е седем – шест за автомобили и една за велосипеди.


Освен че улесняваме и поощряваме клиентите ни да използват щадящи за околната среда превозни средства, сме въвели редица мерки за спестяване на енергия. Една от тях е внедрената система за комбинирано отопление и охлаждане. Тя използва отпадната топлина от хладилната инсталация за отопление през зимата и остатъчната студова мощност за охлаждане през лятото.

Благодарение на тези и други мерки за енергийна ефективност, въведени от Kaufland България, през 2017 г. е спестена 3 948 587 kWh електроенергия в еквивалент на 3 233 тона вредни емисии въглероден диоксид. Със спестената електроенергия биха могли да се захранят 900 домакинства в продължение на 12 месеца.


Станции за електроавтомобили

Карта на България, на която са маркирани всички електростанции в страната

Kaufland България разполага с шест електрически зарядни станции на територията на свои обекти в България. Станциите могат да зареждат по два електроавтомобила едновременно и са напълно безплатни за всички собственици на електрически автомобили.

Бързозарядни станции за електрически автомобили можете да октриете в следните филиали на веригата: София- в кв. Банишора и кв. Крива река, в Пловдив – кв. Тракия, в Стара Загора – кв. Бедечка, Бургас – кв. Изгрев и Варна – кв. Трошево. Съоръженията могат да зареждат по два автомобила едновременно.

Най-новата ни електрическа зарядна станция за автомобили влезе в експлоатация от началото на октомври 2018 г. Тя се намира на паркинга на филиала ни в кв. Тракия, Пловдив.

Kaufland България започна да оборудва свои обекти със станции за зареждане на електромобили през февруари 2017 г. Инвестицията за всяка електрическа станция е около 80 000 лв. Досега компанията е инвестирала над 470 000 лева в изграждането на зарядни станции. Освен в инсталираненето на станции в своите филиали, Kaufland инвестира и в закупуването на електроавтомобили за своя автопарк.


Станция за електрически велосипеди, мотопеди и тротинетки

Kaufland разполага с единствената по рода си в България безплатна станция за зареждане на електрически велосипеди, мотопеди и тротинетки. Станцията се намира в кв. Крива река, София и е в експлоатация от началото на октомври 2018 г. Тя е специално проектирана за зареждане на електрически велосипеди и може да се използва напълно безплатно от всички собственици на електрически велосипеди, мотопеди или тротинетки. Станцията разполага с три клетки за зареждане, което прави възможно използването й за три превозни средства едновременно. Клетките се заключват с четирицифрен код по избор на потребителя, като всяка от тях разполага с достатъчно място и за съхранение на малък личен багаж. 


Instagram игра

Условия за провеждане на играта "Спечели електрическа тротинетка"

Условия за провеждане на игра „Спечели електрическа тротинетка“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Спечели електрическа тротинетка“ („Играта“).

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Играта се провежда от 16.10.2018 г. до 04.11.2018 г. („Период на провеждане”).

1.4. Информация за наградата ще откриете в Раздел IV „Награда“  от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

2.2. Участник в Играта е всяко лице, разполагащо с активен профил в платформата www.instagram.com, последвало профила на Kaufland България в Instagram и дало верен отговор на въпроса „Колко общо електрически станции за автомобили и велосипеди има Kaufland в свои обекти в България“ като коментар под поста в Instagram в рамките на Периода на провеждане

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

3.2. За участие в Играта желаещите трябва да последват профила на Kaufland България в Instagram (https://www.instagram.com/kaufland_bulgaria/) и да отговорят на въпроса „Колко електрически станции за автомобили и велосипеди има общо Kaufland в свои обекти в България?“ като коментар под поста в Instagram в рамките на Периода на провеждане.

3.3. В тегленето на наградата участват само участници в Играта, дали правилен отговор, отговарящ на Условията на Играта, и който  не е с неподходящо съдържание, нарушаващо законови и етични норми. В рамките на периода, в който се провежда Играта един Участник може да даде неограничен брой пъти правилен отговор, като участва само веднъж в тегленето на наградата.

3.4. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

IV. НАГРАДИ

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – един брой електрическа тротинетка SEGWAY KICKSCOOTER ES1.

4.2. Отговорите на въпроса следва да бъдат публикувани в Instagram от момента на публикуването на въпроса “Колко общо електрически станции за автомобили и велосипеди има Kaufland в свои обекти в България“ в профила на Kaufland България в Instagram и най-късно до 23:59 часа на 04.11.2018 (неделя). Отговори, публикувани след този час, няма да участват в тегленето на наградата.

4.3. Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду участници, дали правилен отговор на въпроса, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.4. Името на печелившия ще бъде обявено само и единствено след обработване на всички публикации в Instagram, отговарящи на Условията.

4.5. Само печелившият Участник ще бъде уведомен – чрез лично съобщение в социалната мрежа Instagram.

4.6.  Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.7. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.8. Имената на спечелилия участник, и наградата, която печели, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждение от страна на Участника.

4.9.  Организаторът се ангажира да предостави на печелившия участник служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата, след попълване на декларация.  Печелившите ще могат да използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С цел издаване на служебната бележка, печелившият участник предоставя необходимите лични данни в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

4.10. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на Kaufland България документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия.

4.11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.2.  Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра.

5.3.
Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта.

5.4. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия),  населено място, телефонен номер и имейл адрес.

5.5. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

5.6. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:
- две имена и населено място  на печелившия участник ще бъдат публикувани на интернет страницата www.kaufland.bg за срок не по-дълъг от една година;
- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившия ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата;
- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;
- данните на непечелившите участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Kaufland.

5.7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

5.8. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;

5.9. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на: www.kaufland.bg в раздел „Защита на личните данни“.

5.10. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.
Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: service@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

7.6. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook или Instagram.